Eesti Metodisti Kiriku VÄÄRTUSED
Väärtuste all peame silmas hoiakuid ja suhtumisi, mille poole püüdleme oma isiklikus usuelus ja millest lähtume oma kiriku tegevuses ja plaanides.

EMK on kirik, mis toetub metodistliku teoloogia neljale alussambale. Siin
• kutsutakse üles hindama ja tundma õppima Piiblit kogu selle mitmekesisuses ning sügavuses,
• peetakse lugu kiriku aastatuhandete pikkuse traditsiooni rikkusest,
• väärtustatakse mõtlemist ning
• respekteeritakse inimeste individuaalset ja osaduslikku usulist kogemust.

Eesti Metodisti Kiriku põhiväärtused on:
AUSTUS kolmainu Jumala ja Piibli kui Tema Sõna vastu: veendumus, et Jumal on ennast ilmutanud oma Pojas Jeesuses Kristuses ning et Tema Sõna oma terviklikkuses on otsustava tähendusega kõikides ajastutes ning kultuurides – seega ka siin ja täna.
AKTIIVSUS: isiklik palve ja piibliuurimine, innukas osavõtt jumalateenistusest ja koguduse elust
ARMASTUS Jumala ja kaasinimese vastu: hoolivus üksteise suhtes, respekt iga indiviidi kui Jumala näo järgi loodud isiku suhtes, eriline tähelepanelikkus nõrgemate ja kaitsetute vastu, Jumala armastuse (evangeelium) jagamine sõnas ning teos.
AVATUS: valmisolu suhtlemiseks ning koostööks teiste kirikute ja hea tahte organisatsioonidega, teeniv meelsus.
ARENG: kasvamine pühitsuses, pidev enesetäiendamine ja selleks võimaluste loomine kogudustes, võime enesekriitikaks ning vastavalt vajalikeks muutusteks, oskus üha paremini nii vaimsete kui materiaalsete ressurssidega ümber käia.
AUTENTSUS: usuelu ausus ja ehtsus, sõnade ja tegude kooskõla

See tähendab: Jumala Sõna on lähtepunkt – vundament, põhjus ja motivatsioon; aktiivne usuelu on vajalik vaimulikuks juurdumiseks ning osaduslikuks suhteks kirikuga; armastus paneb meid tegutsema; avatus hoiab meid ühenduses kaasinimestega ja teiste kirikutega ning areng innustab meid edasi püüdlema. Selles kõiges tahame olla ausad, et meie kuulutus ja tegelik elu oleks harmoonias.

Eesti Metodisti Kiriku MISSIOON
Missiooni all mõistame oma kutsumust – spetsiifilist rõhuasetuste ja prioriteetide seost, mis sõnastavad vastuse küsimusele: Miks oleme siin? Mis on konkreetselt meie kui metodisti kiriku ülesanne tänases Eestis?

EMK missioon on kutsuda kõiki inimesi
KOHTUMA armastava Jumalaga
Metodistliku terminoloogia võtmesõna: päästev arm. Kiriku ülesanne on aidata inimesi jõuda Jumala ligi. Kirik ise ei päästa kedagi. Küll aga on kirik kutsutud selleks, et anda tunnistust Jumala päästvast armust ning teha jüngreid (Mt 28:19-20; Mk 15:16).
KASVAMA Jumala armastuses
Metodistliku terminoloogia võtmesõna: pühitsev arm. Kirik peab jumalateenistuse ning kogudusliku elu kaudu looma tingimused selleks, et inimesed kasvaksid Jumala armus, usus ja pühitsuses – et Kristus neis „kuju saaks” (vrd Gal 4:19).
KUULUTAMA Jumala armastust sõna ja teoga
Kasvamine usus peab viima välja selleni, et igast Jeesuse järelkäijast saab aktiivne kristlane, kelle head teod ja sõnad annavad selgesti ja veenvalt edasi Jumala armastust (Mt 5:16; Ap 1:8). See viib omakorda uute inimeste kohtumiseni Jumalaga.

Eesti Metodisti Kiriku VISIOON
Visiooni all peame silmas meie kiriku koondportreed kaugemas tulevikus, mis väljendab kontuurides seda, millisena meie parima arusaama kohaselt tahab Jumal seda kirikut näha. Milliseks peame kasvama? Mis peaks iseloomustama Eesti Metodisti Kirikut 7...10 aasta pärast, kui oleme kirikuna sihikindlalt ja pühendunult liikunud Jumala tahte kohase tuleviku poole?

• Eesti metodistidel on tugev identiteeditunne: nad teavad, kes nad on ja miks nad on, kaotamata respekti teiste kirikute suhtes
• Eesti metodistid väärtustavad oma traditsioone ja ajalugu, kuid on tähelepanelikud uute arengute suhtes ühiskonnas
• Eesti metodistid on innukad ja leidlikud erinevates vormides evangeeliumi kuulutamisel kõikidele ühiskonnagruppidele
• Eesti metodistid kasvavad jõudsalt: kasvab nii kiriku liikmeskond kui ka koguduste hulk. Igal kogudusel on vähemalt üks toimiv misjonipunkt. Kasvamine on elu märk ja  kirikus tähendab see nii liikmete kui koguduste sügavat vaimulikku arengut ja uusi töötegijaid, aktiivseid ja pühendunud juhte.
• Eesti metodistid hindavad õppimist ja arengut: nad loovad tingimused oma juhtide (sh nii pastorite kui ka töövaldkondade ilmikjuhtide) pidevaks koolitamiseks
• Eesti metodistid on avatud hoiakuga: nad suhtlevad ja teevad meelsasti koostööd nii teiste kirikute kui ka kirikuväliste hea tahte organisatsioonidega; nad peavad lugu kõikidest inimestest, olenemata nende religioossest kuuluvusest.
• Eesti metodistid on oma ühiskonnas aktiivsed: nad on tundliku sotsiaalse närviga, seisavad halastuse ja õigluse eest ning räägivad kaasa ühiskonda puudutavatel teemadel.
• Eesti metodistid on majanduslikult elujõulised, valmis ja võimelised pühendama oma ressursse nii koguduste ja kirikute ülalpidamiseks kui ka misjoniprojektide, hariduse arengu ja sotsiaaltöö tasakaalukaks ja jätkusuutlikuks edendamiseks.

Esile toodud on märksõnad, mis on tänasetele metodistidele (nii pastoritele kui ilmikliikmetele) kõige südamelähedasemad. Erinevate aspektide teostumine tegelikus elus nõuab aga strateegilist plaani ja praktilisi samme iga valdkonna väljaarendamiseks.

Analüüs: EMK tugevad ja nõrgad küljed täna
Analüüs EMK praegusest olukorrast on toonud esile järgmised tugevad ja nõrgad küljed. Me anname endale aru sellest, et meil tuleb pingutada selle nimel, et oma kiriku plusse mitte käest ära lasta ning samas tööd teha, et kiriku põhilist teenistust oluliselt takistavad tegurid (nõrgad küljed) neutraliseerida.

EMK TUGEVAD KÜLJED
1. Suhted
• Sallivus ja avatus
• Inimeste väärtustamine
• Rahvuslik mitmekülgsus
• Oikumeenilised suhted: vastastikune mõistmine, hea koostöö
2. Haridus ja areng
• Õppimise ja arengu väärtustamine
• EMK Teoloogiline Seminar. Seminar kui põhiväärtuste kujundaja: terve õpetus;  südameusk; traditsioonid; kuulekus piibellikele põhiväärtustele; püha elu ideaal; evangeelne innukus ja soojus – väärtused, mis on meie tugevuseks ja milles peame vajalikuks jätkuvalt kasvada
3. Aktiivsus: koguduseliikmete
• teenimisvalmidus
• ettevõtlikkus
• seesmine innukus ja motivatsioon
4. Kirikud
• Kiriku omandis on mitmed uued ja head hooned
• Kasutusel lisaks jumalateenistustele nii muusikaliseks elamuseks kui mitmesuguste ürituste (konverentsid, seminarid, koolitused) korraldamiseks
5. Muu
• Väärikas ajalugu, millest on õppida ja innustust saada
• Metodistlik konnektsionalism, ühtekuuluvustunne – palju sõpru maailmas

EMK NÕRGAD KÜLJED
• Liikmeskonna vähenemine
• Liikmeskonna kõrge keskmine vanus
• Aktiivsete ja võimekate töötegijate vähesus
• Töötegijate läbipõlemine
• Ressursside vähesus (finantside ja võimekuse piiratus, sõltuvus välisabist)
• Talgutöö (ühiste ettevõtmise, üksteise abistamise) vähesus
• Visioon nõrk ja ebamäärane
• Võimetus suhestuda ühiskonna aktuaalsete teemadega 
• Laste eemaldumine kogudustest teismeeas, kui toimub üleminek lastetööst noortetöösse

Strateegilised sammud edasiseks
Eelpool esile toodud märksõnad annavad meile kätte selguse töö suunamiseks üksikutes kogudustes ja kirikus tervikuna: millele ennekõike tähelepanu pöörata, mida esmatähtsana õpetada, milliseks kogudusi kujundada. Samuti tähendab see põhimõttelisi eelarvelisi otsuseid: millistesse valdkondadesse suunata oma finantsid.

Esimesed olulised sammud:
Omaksvõtmine: Tähtis on see, et EMK liidrid „omandavad” siinse dokumendi põhiseisukohad, st peavad neid omaks. On mõistetav, et individuaalsel tasandil võib igaüks leida, et siin on midagi olulist puudu või ülearu või vastuvõetamatult sõnastatud. Tuleb meeles pidada, et meil on tegemist püüdega kokku võtta paljude inimeste mitmesugused arvamused ja mõista, et käesolevas tekstis on ühisosana kirja saanud meie arusaamine Jumala kutsest EMK suhtes. On oluline, et me seda ühisosa kõrgelt hindaksime.
Õpetamine: EMK põhiväärtusi, missiooni ja visiooni on tarvis õpetada terves kirikus – jutlustes, piiblitundides, osadusgruppides, laagrites, seminarides jne. Koguduseliikmetele on tarvis näidata, kuidas Pühakiri on andnud aluse meie väärtuste, missiooni ja visiooni seisukohtadele.
Jätkuv diskussioon nii pastorite keskel kui kogudustes: käesolev dokument ei ole „valmis” – see ei ole lõplik ja viimane otsus kõige selle kohta, mida me oma kirikus oluliseks peame. Pigem on see abivahend, mis pakub selgust tähtsamates küsimustes ning innustab meid edasi liikuma ühtsete eesmärkide poole.
Temaatiliste plaanide tegemine: iga kogudus peaks oma tööplaanide tegemisel arvestama sellega, et plaanitud tegevused aitaksid kaasa meie põhiväärtuste kinnistumisele, selguse loomisele missioonis ning viiks viimselt meid visiooni teostumise suunas. Siinkohal aitab meid analüüs meie praeguse olukorra tugevate ja nõrkade külgede kohta.
Rahaliste plaanide tegemine: on tähtis, et kõigi koguduste ja kiriku allüksuste eelarved ei kujuneks mitte juhuslikult ja emotsionaalselt, vaid ressursside rakendamine oleks sihipärane, edendades EMK missiooni ja visiooni teostumist.

Järgmise tasandi konkreetne plaan peaks juba hõlmama konkreetseid tegevusi ja rahalist planeerimist üheks või mitmeks aastaks.